ديشب آرام كنارِ گوشم زمزمه كرد : " دوستت دارم " نه تا آسمان هفتم كه عيسي رفت ، نه تا آسمان نُهم كه محمد ، من تا خودِ خدا پرواز كردم... ! .👤 سيما عليجانزاده .