Explore Dark, Puertas, and more!

Vagó d'acompanyament DB: Vagó d'acompanyament per tren de mercaderies DB. És de color verd fosc amb portes corredisses per l'obertura. Vagón de acompañamiento DB: Vagón de acompañamiento para tren de mercancías DB. Es de color verde oscuro con puertas correderas para la obertura.

Vagó d'acompanyament DB: Vagó d'acompanyament per tren de mercaderies DB. És de color verd fosc amb portes corredisses per l'obertura. Vagón de acompañamiento DB: Vagón de acompañamiento para tren de mercancías DB. Es de color verde oscuro con puertas correderas para la obertura.

Locomotora de vapor 2-3-1 Pacific: Locomotora de la DR rodatge tipus Pacific amb detals vermells i inscripcions en blanc. Locomotora de vapor 2-3-1 Pacific: Locomotora de la DR rodaje tipo Pacifico y inscripciones en blanco.

Locomotora de vapor 2-3-1 Pacific: Locomotora de la DR rodatge tipus Pacific amb detals vermells i inscripcions en blanc. Locomotora de vapor 2-3-1 Pacific: Locomotora de la DR rodaje tipo Pacifico y inscripciones en blanco.

Furgó tipus Cabouse - Santa Fe: Furgó de cua tipus Cabouse "Santa Fe" de color vermell amb inscripcions blanques. Furgón tipo Cabouse - Santa Fe: Furgón de cola tipo Cabouse "Santa Fe" de color rojo con inscripciones blancas.

Furgó tipus Cabouse - Santa Fe: Furgó de cua tipus Cabouse "Santa Fe" de color vermell amb inscripcions blanques. Furgón tipo Cabouse - Santa Fe: Furgón de cola tipo Cabouse "Santa Fe" de color rojo con inscripciones blancas.

Vagó borde mig "Central Pacific": Vagó borde mig "Central Pacific" de color verd amb 3 tonels marrons per portar líquids. Té inscripcions en color blanc. Vagón borde medio con toneles "Central Pacific": Vagón borde medio "Central Pacific" de color verde con 3 toneles marrones para llevar líquidos. Tiene inscripciones de color blanco.

Vagó borde mig "Central Pacific": Vagó borde mig "Central Pacific" de color verd amb 3 tonels marrons per portar líquids. Té inscripcions en color blanc. Vagón borde medio con toneles "Central Pacific": Vagón borde medio "Central Pacific" de color verde con 3 toneles marrones para llevar líquidos. Tiene inscripciones de color blanco.

Cotxe "Costa" segona classe MZA BWffv 152: Cotxe de viatgers "Costa" bwffv 152amb decoració "Creu Roja" i insripcions Pey&Roma. Es de 2a classe de la companyia MZA, de color blanc i vermell amb el sostre gris amb llanternó. Coche "Costa" segunda clase MZA Bwffv 152: Coche de viajeros "Costa" bwffv152 con decoración "Cruz Roja" y incscripciones Pey&Roma. Es de 2a clase de la compañía MZA, de color blanco y rojo con el teco gris con linternón.

Cotxe "Costa" segona classe MZA BWffv 152: Cotxe de viatgers "Costa" bwffv 152amb decoració "Creu Roja" i insripcions Pey&Roma. Es de 2a classe de la companyia MZA, de color blanc i vermell amb el sostre gris amb llanternó. Coche "Costa" segunda clase MZA Bwffv 152: Coche de viajeros "Costa" bwffv152 con decoración "Cruz Roja" y incscripciones Pey&Roma. Es de 2a clase de la compañía MZA, de color blanco y rojo con el teco gris con linternón.

Vagó de vora baixa: Vagons de vora baixa (són 2 elements units) de color marró. Transporten un tub de color negre de gran tamany. Disposa d'uns suports a les plataformes que giren per subjectar-lo i poder fer el transport. Vagón borde bajo: Vagones de borde bajo (son 2 elementos unidos) de color marrón. Transportan un tubo de color negro de gran tamaño. Dispone de unos soportes en las plataformas que giran para sujetarlo y poder hacer el transporte.

Vagó de vora baixa: Vagons de vora baixa (són 2 elements units) de color marró. Transporten un tub de color negre de gran tamany. Disposa d'uns suports a les plataformes que giren per subjectar-lo i poder fer el transport. Vagón borde bajo: Vagones de borde bajo (son 2 elementos unidos) de color marrón. Transportan un tubo de color negro de gran tamaño. Dispone de unos soportes en las plataformas que giran para sujetarlo y poder hacer el transporte.

Maqueta dièsel 7675: Maqueta d'una locomotora dièsel del Penn Central de color negre amb inscripcions platejades. Locomotora diésel 7675: Maqueta de una locomotora dièsel del Penn Central de color negro con inscripciones plateadas.

Maqueta dièsel 7675: Maqueta d'una locomotora dièsel del Penn Central de color negre amb inscripcions platejades. Locomotora diésel 7675: Maqueta de una locomotora dièsel del Penn Central de color negro con inscripciones plateadas.

Cotxe "Costa" 2a classe MZA bwffv 152: Cotxe di viatgers "Costa" bwffv 152 de 2a classe de la Companyia MZA amb "llanternó". Es de color verd amb sostre gris i una línia horitzontal de color groc, igual que les inscripcions. Coche "Costa" 2a clase MZA bwffv 152: Coche de viajeros "Costa" bwffv 152 de 2a clase de la compañía MZA con "linternón". Es de color verde con techo gris y una línea horizontal de color amarillo, al igual que las inscripciones.

Cotxe "Costa" 2a classe MZA bwffv 152: Cotxe di viatgers "Costa" bwffv 152 de 2a classe de la Companyia MZA amb "llanternó". Es de color verd amb sostre gris i una línia horitzontal de color groc, igual que les inscripcions. Coche "Costa" 2a clase MZA bwffv 152: Coche de viajeros "Costa" bwffv 152 de 2a clase de la compañía MZA con "linternón". Es de color verde con techo gris y una línea horizontal de color amarillo, al igual que las inscripciones.

Automotor dreisina Union Pacific: Automotor dreisina Union Pacific de vies i obres de color groc amb rotulacions en vermell, a l'igual que les línies decoratives del salvavides. El sostre platejat mostra els detalls en blanc. Automotor dreisina Union Pacific: Automotor dreisina Union Pacific de vías y obras de color amarillo con rotulaciones en rojo, al igual que las líneas decorativas del salvavidas. El techo plateado muestra detalles en blanco.

Automotor dreisina Union Pacific: Automotor dreisina Union Pacific de vies i obres de color groc amb rotulacions en vermell, a l'igual que les línies decoratives del salvavides. El sostre platejat mostra els detalls en blanc. Automotor dreisina Union Pacific: Automotor dreisina Union Pacific de vías y obras de color amarillo con rotulaciones en rojo, al igual que las líneas decorativas del salvavidas. El techo plateado muestra detalles en blanco.

Vagó mercaderies tipus obert: Vagó mercaderies tipus obert de color marró amb inscripcions blanques. Vagón de mercancías tipo abierto: Vagón de mercancías tipo abierto de color marrón con inscripciones blancas.

Vagó mercaderies tipus obert: Vagó mercaderies tipus obert de color marró amb inscripcions blanques. Vagón de mercancías tipo abierto: Vagón de mercancías tipo abierto de color marrón con inscripciones blancas.

Ténder 130 de la SNCF: Tènder de la SNCF de color verd amb franges vermelles. A més la part dels topalls també és vermella. La part superior és molt detallada. Ténder 130 de la SNCF: Ténder de la SNCF de color verde con franjas rojas. Además la parte de los topes también es roja. La parte superior es muy detallada.

Ténder 130 de la SNCF: Tènder de la SNCF de color verd amb franges vermelles. A més la part dels topalls també és vermella. La part superior és molt detallada. Ténder 130 de la SNCF: Ténder de la SNCF de color verde con franjas rojas. Además la parte de los topes también es roja. La parte superior es muy detallada.

Vagó borde baix: Vagó borde baix per al transport de mercaderies amb càrregade troncs de color metàl·lic. Té una malla per a subjectar la càrrega a la part superior enganxada amb els pals laterals del vagó. Vagón borde bajo: Vagón borde bajo para el transporte de mercancías con carga

Vagó borde baix: Vagó borde baix per al transport de mercaderies amb càrregade troncs de color metàl·lic. Té una malla per a subjectar la càrrega a la part superior enganxada amb els pals laterals del vagó. Vagón borde bajo: Vagón borde bajo para el transporte de mercancías con carga

Vagó tancat: Vagó de mercaderies tancat de color crema amb sostre i inscripcions de color negre. Té una porta central corredissa als laterals per pujar i baixar mercaderies. Vagón cerrado: Vagón de mercancías cerrado de color crema con techo y inscripciones de color negro. Tiene una puerta central corredera en los laterales para subir y bajar mercancías.

Vagó tancat: Vagó de mercaderies tancat de color crema amb sostre i inscripcions de color negre. Té una porta central corredissa als laterals per pujar i baixar mercaderies. Vagón cerrado: Vagón de mercancías cerrado de color crema con techo y inscripciones de color negro. Tiene una puerta central corredera en los laterales para subir y bajar mercancías.

Locomotora dièsel Amtrak 505: Es tracta d'una locomotora dièsel Amtrak 505 de color platejat amb el sostre negre i la part davantera vermella. Té la inscripció de la companyia Amtrak i el logotip de l'empresa en blau i vermell. Locomotora diésel Amtrak 505: Se trata de una locomotora diésel Amtrak 505 de color plateado con techo negro y la parte delantera roja. Tiene la inscripción de la compañia Amtrak y el logotipo de la empresa en azul y rojo.

Locomotora dièsel Amtrak 505: Es tracta d'una locomotora dièsel Amtrak 505 de color platejat amb el sostre negre i la part davantera vermella. Té la inscripció de la companyia Amtrak i el logotip de l'empresa en blau i vermell. Locomotora diésel Amtrak 505: Se trata de una locomotora diésel Amtrak 505 de color plateado con techo negro y la parte delantera roja. Tiene la inscripción de la compañia Amtrak y el logotipo de la empresa en azul y rojo.

Cotxe de segona classe DB 18590: Cotxe de viatgers de segona classe de la DB de color verd amb inscripcions en blanc i sostre gris. Disposa d'enllumenat interior. Cochede segunda clase DB 18590: Coche de viajeros de segunda clase de la DB de color verde con inscripciones en blanco y techo gris. Dispone de iluminación interior.

Cotxe de segona classe DB 18590: Cotxe de viatgers de segona classe de la DB de color verd amb inscripcions en blanc i sostre gris. Disposa d'enllumenat interior. Cochede segunda clase DB 18590: Coche de viajeros de segunda clase de la DB de color verde con inscripciones en blanco y techo gris. Dispone de iluminación interior.

Cotxe llarg DB: Cotxe llarg de viatgers DB de la casa Marklin. És de color marró amb sostre gris platejat. Manca totalment de xapa. Coche largo DB: Coche largo DB: Coche largo de viajeros DB de la casa Marklin. Es de color marrón con techo gris plateado. Carece totalmente de chapa.

Cotxe llarg DB: Cotxe llarg de viatgers DB de la casa Marklin. És de color marró amb sostre gris platejat. Manca totalment de xapa. Coche largo DB: Coche largo DB: Coche largo de viajeros DB de la casa Marklin. Es de color marrón con techo gris plateado. Carece totalmente de chapa.

Pinterest
Search