Sasha Villarruel Lisse

Sasha Villarruel Lisse

Sasha Villarruel Lisse
Más ideas de Sasha
گفت: تنهایی که خیلی خوبه! کسی کاری به کارت نداره، مسئولیت کس دیگه ای گردنت نیست، دلت واسه هرکی که دوس داشته باشی تنگ میشه، واسه گریه هات لازم نی به کسی جواب پس بدی. یواش گوشیشو نگاه کرد... انگار منتظر زنگ کسی بود، کسی که سال ها پیش قرار بوده نره اما... رفت! #کیوان_میرشاهی  Photo by Kat Irlin

گفت: تنهایی که خیلی خوبه! کسی کاری به کارت نداره، مسئولیت کس دیگه ای گردنت نیست، دلت واسه هرکی که دوس داشته باشی تنگ میشه، واسه گریه هات لازم نی به کسی جواب پس بدی. یواش گوشیشو نگاه کرد... انگار منتظر زنگ کسی بود، کسی که سال ها پیش قرار بوده نره اما... رفت! #کیوان_میرشاهی Photo by Kat Irlin

Scarlett Leithold) Hi, I'm Braaten. I'm 18 and I'm here because I was in a head on collision a fee months ago that put me in a coma and gave me amnesia, I'm still trying to remember details and doctors say I may have memory issues in the future

Scarlett Leithold) Hi, I'm Braaten. I'm 18 and I'm here because I was in a head on collision a fee months ago that put me in a coma and gave me amnesia, I'm still trying to remember details and doctors say I may have memory issues in the future