Jel_wis 20

Jel_wis 20

OIDOS 10%, OTAKU 20%, SERIA 30%, TAEKWONDO 40%, MUSICA 50%, AMIGOS 60%, DIBUJOS 70%, ARQ 80%, RISA 90% Y PLANOS 100%
Jel_wis 20
Más ideas de Jel_wis
Noodle version anime!!

Noodle version anime!!